OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

V družbi Videostroj, produkcijske storitve d.o.o., Celovška cesta 73, 1000 Ljubljana, matična številka 5357624000 (v nadaljevanju: Videostroj) spoštujemo vašo zasebnost in se zavedamo pomembnosti pravice do varovanja osebnih podatkov posameznika, zato si prizadevamo z njimi ravnati skrbno in odgovorno. S predmetnim obvestilom vas želimo seznaniti, da kot upravljavec vaših osebnih podatkov ravnamo skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR) in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov. Z vzpostavljenimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotavljamo ustrezno raven varnosti ter preprečujemo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje vaših osebnih podatkov, njihovo spremembo ali izgubo in nepooblaščeno obdelavo.

V nadaljevanju skladno z določbami 13. in 14. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) podajamo potrebne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov, pri čemer smo si prizadevali, da so te informacije jedrnate, lahko razumljive in izražene v jasnem oziroma preprostem jeziku.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba Videostroj.

Za vsa vprašanja, potrebna pojasnila in morebitne pritožbe s področja obdelave osebnih podatkov in s področja uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, se lahko obrnete na:

V primeru dvoma glede identitete pošiljatelja, lahko družba Videostroj z namenom varstva osebnih podatkov, od pošiljatelja zahteva dodatne informacije, potrebne za ugotavljanje istovetnosti pošiljatelja. V primeru ponavljajočih se neutemeljenih in pretiranih pisanj smo upravičeni pošiljatelju zaračunati administrativne stroške ali zavrniti posamezni zahtevek.

Definicije

Osebni podatek je katerakoli informacija v zvezi s posameznikom, na katerega se podatki nanašajo, npr. ime in priimek, naslov, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, elektronski naslov, telefonska številka in vsi drugi podatki, ki se nanašajo na posameznika in na podlagi katerih je mogoče posameznika neposredno ali posredno opredeliti.

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. Obdelavo izvajamo z avtomatiziranimi sredstvi, kadar je to nujno za sklenitev pogodbenega razmerja, kadar je podana izrecna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in kadar to dovoljuje pravo EU ali pravo Republike Slovenije, pri čemer vselej zagotavljamo izvedbo ustreznih ukrepov za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Oblikovanje profilov pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega

okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika. Profiliranje se uporablja na podlagi zakona, v primeru izvajanja posameznih zakonitih interesov družbe Videostroj ter na podlagi izrecne privolitve k takšni obdelavi.

Zbirka pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.

Upravljavec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

Obdelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne (javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom EU ali pravom Republike Slovenije ne štejejo za uporabnike).

Tretja oseba pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.

Privolitev pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Pridobivanje osebnih podatkov

Družba Videostroj osebne podatke pridobiva neposredno s strani posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, posredno s strani tretjih oseb (pod pogojem, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, s tem seznanjen), s strani morebitnih skupnih upravljavcev ali pogodbenih obdelovalcev in s strani državnih organov.

Skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju tega obvestila, zbiramo in obdelujemo zlasti naslednje osebne podatke:

 • kontaktne podatke in podatke o vaši komunikaciji z družbo Videostroj (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije);
 • podatke o uporabnikih spletne strani družbe Videostroj (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletne strani, podatki o lokaciji oziroma vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);
 • podatke kandidatov za zaposlitev (npr. ime in priimek, naslov, kontaktni podatki, ter drugi podatki, ki jih kandidati posredujejo v okviru prijave na delovno mesto);
 • podatke zaposlenih in zunanjih pogodbenih sodelavcev (podatke, ki se vodijo v kadrovskih evidencah skladno z veljavno zakonodajo);
 • podatke sodelujočih v oddajah, ki jih producira družba Videostroj oziroma pri izvedbi katerih družba Videostroj sodeluje na kakršenkoli drug način (podatke, ki jih kandidati posredujejo v okviru prijave za sodelovanje v oddaji);
 • druge podatke, ki jih posamezniki prostovoljno podajo družbi Videostroj.

Posameznik s posredovanjem podatkov daje soglasje za njihovo obdelavo in hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov.

Namen in pravna podlaga obdelave osebnih podatkov

Družba Videostroj vaše osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z zahtevami in določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter drugih veljavnih predpisov.

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi pogodbenega razmerja, kot tudi zaradi varstva naših neposrednih zakonitih interesov, interesov tretjih oseb oziroma javnega interesa ter za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti. Družba Videostroj ščiti vašo zasebnost in zbira ter obdeluje zgolj osebne podatke, ki so nujno potrebni za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev. Osebne podatke zbiramo in obdelujemo zakonito in transparentno ter skrbimo za njihovo točnost, popolnost, ažurnost in varnost. Občutljive osebne podatke in druge posebne vrste osebnih podatkov obdelujemo na podlagi izrecne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali če obstoji katerikoli drug razlog iz 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vaše privolitve. V teh primerih podatke obdelujemo znotraj obsega in namena, zaobseženega s privolitvijo, ter preko dogovorjenih kanalov obveščanja. Družba Videostroj osebne podatke za namen neposrednega trženja obdeluje tudi, če obstoji zakoniti interes za obdelavo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Morebiten prenos osebnih podatkov, ki se obdelujejo ali so namenjeni obdelavi po prenosu v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, se bo izvedel skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shrani dnevniška datoteka spletnega strežnika. Tako zbrane osebne podatke zbiramo s pomočjo piškotkov, pri čemer vas pred namestitvijo bolj invazivnih piškotkov zaprosimo za vašo privolitev, določene druge podatke pa lahko zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov.

Pošiljanje povpraševanj in ostala komunikacija

V primeru, ko preko kontaktnega obrazca ali na druge kontaktne podatke, objavljene na naši spletni strani, pošljete povpraševanje glede naših storitev, vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namen priprave odgovora na vaše povpraševanje oziroma morebitna druga vprašanja, za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje sklenjene pogodbe.

V ta namen zbiramo zgolj tiste vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete prostovoljno. Vsi podatki, ki so zbrani preko naše spletne strani ali so nam kako drugače sporočeni, se zbirajo z namenom zagotavljanja storitev ter za namen naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.

Posredovane kontaktne podatke lahko na podlagi našega zakonitega interesa obdelujemo tudi za osnovno prilagojeno komuniciranje z vami preko elektronske pošte in vam skušamo predstaviti ustrezne storitve, ki bi vam bili lahko zanimivi na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Pri tem ne uporabljamo kakršnegakoli (avtomatskega) profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila.

Pošiljanje prošenj za zaposlitev

Če pošljete prijavo na objavljeno prosto delovno mesto ali samoiniciativno pošljete prijavo za zaposlitev na kontaktne podatke, navedene na spletni strani, zbiramo in obdelujemo zgolj tiste

podatke, ki nam jih posredujete (npr. motivacijsko pismo in življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev).

Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke obdelovali zgolj za namen izvedbe postopka izbire kandidatov za posamezno delovno mesto, kontaktiranja neizbranih kandidatov, povabila na morebitni razgovor, priprave osnutka pogodbe o zaposlitvi ter zaradi obrambe naših zahtevkov v primeru spora zaradi domnevne diskriminacije pri vodenju izbirnega postopka.

Če bomo ocenili, da je vaša prijava morda zanimiva za kakšno drugo delovno mesto ter bi vašo prijavo na delo želeli hraniti dlje časa, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za privolitev.

Pošiljanje prijav za sodelovanje v oddajah, ki jih producira družba

Če družba Videostroj nastopa kot skupni upravljavec osebnih podatkov, je poleg veljavne zakonodaje zavezana tudi k spoštovanju določil dogovora o skupnem upravljanju osebnih podatkov, s katerim se seznani tudi posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki.

Če vi, ali ob vašem vedenju tretja oseba, pošljete prijavo za sodelovanje v oddaji, zbiramo in obdelujemo podatke, ki se vpisujejo v podatkovno bazo (ime in priimek, naslov, poštna številka, spol, elektronski naslov, telefonska številka, datum rojstva, zakonski status, ali imate otroke, izobrazba, poklic, zaposlitveni status, profili družbenih omrežij, hobiji, šport, velikost, teža, podatek o tetovažah in piercingih, vaš opis in opis vaše družine, motiv za prijavo v oddajo, predhodne izkušnje (npr. z delom na kmetiji), sodelovanje v drugih resničnostnih šovih, fotografija in (če želite) predstavitveni video).

Družba Videostroj osebne podatke obdeluje za namen izvedbe snemanja oddaje, spremljanje prijav oseb, ki želijo sodelovati v oddaji, kontaktiranje prijavljenih oseb z namenom izbire primernih kandidatov za sodelovanje v oddaji, upravljanje baze prijavljenih oseb, obveščanje izbranih kandidatov o okoliščinah, ki so pomembne za sodelovanje v oddaji ter izvrševanje in pomoč pri izvrševanju posameznikovih pravic ter potencialno razreševanje odškodninskih zahtevkov.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Do osebnih podatkov poleg pooblaščenih zaposlenih v družbi Videostroj dostopajo in jih obdelujejo tudi skrbno izbrani morebitni zunanji izvajalci storitev, ki imajo z družbo Videostroj sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov in so zavezani k spoštovanju veljavnih zakonskih predpisov o obdelavi osebnih podatkov in izvajanju organizacijskih, tehničnih in logistično-tehničnih postopkov in ukrepov, s katerimi se osebni podatki varujejo. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tem obvestilu. Osebnih podatkov pogodbeni obdelovalci ne hranijo na zalogo ter jih ne uporabljajo za lastne namene.

Posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov za namene izvajanja pogodbenih obveznosti lahko družba Videostroj zaupa tudi obdelovalcem in upravljavcem zunaj območja EU in Evropskega gospodarskega prostora, pri čemer jamči, da bo tudi v teh primerih zagotovljen enak nivo varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala družba Videostroj sama, in bodo spoštovane vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki lahko razkrijejo tudi naslednjim uporabnikom oziroma tretjim osebam:

 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme,
 • administratorju in skrbniku spletne strani,
 • strokovnim svetovalcem družbe, in
 • drugim uporabnikom, v obsegu kot je potrebno za izpolnjevanje namenov za obdelavo.

Osebni podatki so lahko razkriti tudi, kadar je obdelovanje potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti družbe Videostroj na področju varstva potrošnikov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, izpolnjevanja davčnih obveznosti, in podobno.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Družba Videostroj se zavezuje, da bo osebne podatke obdelovala le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Osebne podatke hranimo upoštevaje veljavne zakonske predpise glede hrambe podatkov in vse dokler je možno uveljavljanje pravnih zahtevkov iz naslova pogodbenega razmerja oziroma do izpolnitve namena zaradi katerega so bili zbrani in izpolnitve vseh pogodbenih pravic in obveznosti, in sicer:

 • pet let od prenehanja veljavnosti pogodbe oziroma izpolnitve vseh obveznosti, v vsakem primeru pa do poteka zastaralnih rokov iz naslova pogodbenega razmerja;
 • v primeru sodnega spora deset let po pravnomočnem zaključku sodnega postopka.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali zakonitega interesa hranimo trajno do preklica privolitve z vaše strani oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali v rednih časovnih intervalih. Podatke bomo pred preklicem izbrisali le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Če za določene podatke obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe do 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Pravice posameznika

Družba Videostroj vam dosledno zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov.

Pravica do preklica privolitve

Če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na privolitvi, imate pravico svojo privolitev kadarkoli brezplačno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje na elektronski naslov andrej@videostroj.com. Preklic privolitve velja zgolj za naprej in ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica. Preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.

Pravica dostopa

Pravico imate dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, zahtevati dostop do osebnih podatkov in informacije o namenu obdelave, vrstah osebnih podatkov, njihovih prejemnikih, hrambi osebnih podatkov in druge informacije skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Družba Videostroj vam bo brezplačno zagotovila kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, za dodatne kopije pa je upravičena zaračunati razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Če boste zahtevo predložili z elektronskimi sredstvi, in če ne boste zahtevali drugače, vam bomo informacije zagotovili v elektronski obliki.

Pravica do popravka

Pravico imate zahtevati, da družba Videostroj brez nepotrebnega odlašanja popravi vaše netočne osebne podatke. Prav tako imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. V ta namen nam lahko posredujete dopolnilno izjavo z ažurnimi osebnimi podatki.

Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Pravico imate doseči, da družba Videostroj brez nepotrebnega odlašanja izbriše vaše osebne podatke. Družba Videostroj ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, so bili obdelani nezakonito in v drugih primerih iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Vljudno opozarjamo, da pravice do izbrisa ne boste mogli uresničiti, če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov in podobno.

Vljudno prosimo, da upoštevate, da se pravica do popravka in pravica do izbrisa medsebojno izključujeta ter se nanašata na napačne, nepopolne ali neupravičeno obdelane podatke. V kolikor niste prepričani, ali so vaši podatki napačni, nepopolni ali so bili neupravičeno obdelani, lahko do dokončne razjasnitve tega vprašanja zahtevate omejitev njihove obdelave.

Pravica do omejitve obdelave

Od družbe Videostroj imate pravico zahtevati, da omeji obdelavo vaših podatkov, kadar:

 • oporekate točnosti obdelave podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi Videostroj omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, vendar nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • družba Videostroj osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi družbe Videostroj prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali družbi Videostroj, prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu osebnih podatkov, če obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Pravico imate kadarkoli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov in za namene neposrednega trženja. Družba Videostroj bo prenehala obdelovati vaše osebne podatke, razen če bodo podani nujni legitimni razlogi za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Če boste ugovarjali obdelavi vaših podatkov za namene neposrednega trženja, bomo nemudoma prenehali obdelovati vaše podatke za te namene.

Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo, imate pravico vložiti pritožbo neposredno na nacionalni nadzorni organ, tj. Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, ali na nadzorni organ znotraj EU (Evropski nadzornik za varstvo podatkov). Z Informacijskim pooblaščencem lahko stopite v stik tudi glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Splošno

Zagotavljanje osebnih podatkov je nujno za sklenitev in izvrševanje pogodbenih razmerij, reševanje zahtevkov ter komunikacijo z vami. V kolikor osebnih podatkov ne boste zagotovili ali jih ne boste zagotovili v potrebnem obsegu, vzpostavitev pogodbenega razmerja ali rešitev morebitnih zahtevkov morda ne bo mogoča, kar pa ne predstavlja neizpolnitve pogodbenih obveznosti na strani družbe Videostroj, prav tako vam v takih primerih ne bomo mogli odgovoriti na vaše povpraševanje, vam omogočiti sodelovanja v nagradni igri ali oddaji ali vas kontaktirati za namen zaposlitve.

Vljudno naprošamo, da nam morebitne spremembe vaših osebnih in kontaktnih podatkov sporočite na elektronski naslov andrej@videostroj.com.

Družba Videostroj si pridržuje pravico kadarkoli in na kakršnekoli način spremeniti ali dopolniti to obvestilo. Vsakokrat veljavna verzija je objavljena na spletni strani https://videostroj.com/sl/, družba Videostroj pa vas bo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, tudi predhodno obvestila na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani ali po elektronski pošti).

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov je veljavno od dne 26. 1. 2023 dalje.

A GOOD STORY MAKES EVERYTHING