OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo Videostroj, produkcijske storitve d.o.o., Celovška cesta 73, 1000 Ljubljana, matični broj 5357624000 (u daljem tekstu: Videostroj) poštuje vašu privatnost i svesno je važnosti prava na zaštitu podataka o ličnosti pojedinca, i zato nastoji da sa njima postupa pažljivo i odgovorno. Ovim obaveštenjem želimo da vas upoznamo da kao rukovalac vašim podacima o ličnosti postupamo u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca pri obradi podataka o ličnosti i o slobodnom protoku takvih podataka, kao i o ukidanju Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti; u daljem tekstu: GDPR), i važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima kojima se uređuje obrada podataka o ličnosti. Pomoću uspostavljenih tehničkih i organizacionih mera obezbeđujemo adekvatan nivo bezbednosti i sprečavamo slučajno ili namerno neovlašćeno uništavanje vaših podataka o ličnosti, njihovu promenu ili gubitak i neovlašćenu obradu.

U daljem tekstu, u skladu sa odredbama članova 13. i 14. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), dajemo potrebne informacije u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, pri čemu smo nastojali da te informacije budu jezgrovite, lako razumljive i prikazane jasnim i jednostavnim jezikom.

Rukovalac podacima o ličnosti

Rukovalac podacima o ličnosti je Društvo Videostroj.

Za sva pitanja, potrebna objašnjenja i eventualne žalbe u oblasti obrade podataka o ličnosti i u oblasti ostvarivanja vaših prava na osnovu propisa kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, možete se obratiti na:

U slučaju sumnje u pogledu identiteta pošiljaoca, Društvo Videostroj može u cilju zaštite podataka o ličnosti, od pošiljaoca zahtevati dodatne informacije potrebne za utvrđivanje identiteta pošiljaoca. U slučaju neosnovanih i preterano ponavljanih zahteva, imamo pravo da pošiljaocu naplatimo administrativne troškove ili odbijemo izlaženje u susret pojedinim zahtevima.

Definicije

Podatak o ličnosti je bilo koja informacija u vezi sa pojedincem na koga se podaci odnose, npr. ime i prezime, adresa, datum rođenja, JMBG, poreski broj, elektronska adresa, telefonski broj i svi drugi podaci koji se odnose na pojedinaca i na osnovu kojih je pojedinca moguće neposredno ili posredno identifikovati.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili niz radnji koje se vrše u vezi sa podacima o ličnosti, kao što je prikupljanje, beleženje, uređivanje, strukturisanje, čuvanje, prilagođavanje ili menjanje, opoziv, uvid, korišćenje, otkrivanje posredovanjem, širenje ili drugačije omogućavanje pristupa, prilagođavanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. Obrada može biti ručna ili automatizovana. Obradu vršimo automatizovanim sredstvima kada je to neophodno za zaključivanje ugovornog odnosa, kada postoji izričit pristanak pojedinca na koga se odnose podaci o ličnosti, i kada je to dopušteno pravom EU ili pravom Republike Slovenije, pri čemu uvek obezbeđujemo sprovođenje adekvatnih mera za zaštitu prava i sloboda, kao i legitimnih interesa pojedinca na koga se odnose podaci o ličnosti.

Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade podataka o ličnosti koja obuhvata korišćenje podataka o ličnosti za ocenjivanje nekih ličnih aspekata u vezi sa pojedincem, a posebno za analizu ili predviđanje uspešnosti na radu, ekonomskog položaja, zdravlja, ličnog ukusa, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja tog pojedinca. Profilisanje se koristi na osnovu zakona, u slučaju ostvarivanja pojedinih legitimnih interesa Društva Videostroj, kao i na osnovu izričitog pristanka na takvu obradu.

Zbirka je svaki strukturisan niz podataka o ličnosti koji su dostupni u skladu sa posebnim merilima, a niz može biti centralizovan, decentralizovan ili razvrstan po funkcionalnoj ili geografskoj osnovi.

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje samo ili zajedno sa drugima određuje svrhe i sredstva obrade.

Korisnik je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo kome su otkriveni podaci o ličnosti, bez obzira na to da li je treća strana ili ne (javni organi koji mogu primati podatke o ličnosti u okviru pojedinog istraživanja u skladu sa pravom EU ili pravom Republike Slovenije ne smatraju se korisnicima).

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

Treća strana je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje nije pojedinac na koga se odnose podaci o ličnosti, rukovalac, obrađivač i lica koja su ovlašćena za obradu podataka o ličnosti pod neposrednim rukovodstvom rukovaoca ili obrađivača.

Pristanak pje svaka dobrovoljna, izričita, informisana i nedvosmislena izjava volje pojedinca na koga se odnose podaci o ličnosti, gde se izjavom ili jasnim potvrdnim delovanjem izražava saglasnost sa obradom podataka o ličnosti koji se odnose na njega.

Dobijanje podataka o ličnosti

Društvo Videostroj dobija podatke o ličnosti neposredno od strane pojedinaca na koje se odnose podaci o ličnosti, posredno od strane trećih lica (pod uslovom da je pojedinac na koga se odnose podaci o ličnosti sa tim upoznat), od strane eventualnih rukovalaca ili obrađivača pod ugovorom i od strane državnih organa.

U skladu sa svrhama određenim u daljem tekstu ovog obaveštenja, mi prikupljamo i obrađujemo posebno sledeće podatke o ličnosti:

 • kontaktne podatke i podatke o vaši komunikaciji sa Društvom Videostroj (ime i prezime, elektronska adresa, telefonski broj, datum, čas i sadržaj poštanske ili elektronske komunikacije);
 • podatke o korisnicima veb-stranice Društva Videostroj (IP adresa, datumi, čas i trajanje poseta veb-stranici, podaci o lokaciji odnosno ulaznoj tački pristupa internetu, podaci o posećenim podstranicama, podaci o izvršenim postavkama, i dr.);
 • podatke kandidata za zapošljavanje (npr. ime i prezime, adresa, kontaktni podaci, kao i drugi podaci koje dostavljaju kandidati u okviru prijave na radno mesto);
 • podatke zaposlenih i spoljnih saradnika pod ugovorom (podatke koji se vode u kadrovskim evidencijama u skladu sa važećim zakonodavstvom);
 • podatke o licima koja učestvuju u emisijama u produkcija Društva Videostroj odnosno u čijem izvođenju Društvo Videostroj učestvuje na neki drugi način (podatke koje kandidati dostavljaju u okviru prijave za učestvovanje u emisiji);
 • druge podatke koje pojedinci dobrovoljno daju Društvu Videostroj.

Pojedinac dostavljanjem podataka daje saglasnost za njihovu obradu i istovremeno potvrđuje istinitost svih navedenih podataka o ličnosti.

Svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Društvo Videostroj prikuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti u skladu sa zahtevima i odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), važećeg zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kao i drugim važećim propisima.

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo na osnovu ugovornog odnosa, kao i radi zaštite naših neposrednih legitimnih interesa, interesa trećih strana odnosno javnog interesa, kao i za ispunjavanje naših legitimnih obaveza. Društvo Videostroj štiti vašu privatnost i prikuplja i obrađuje isključivo podatke o ličnosti koji su neophodno potrebni za ispunjavanje svrhe zbog koje su prikupljeni. Ako nastane potreba za daljom obradom vaših podatka u druge svrhe, pre toga ćemo vas kontaktirati i zatražiti vaš prethodni pismeni pristanak. Podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo na zakonit i transparentan način i staramo se o njihovoj tačnosti, potpunosti, ažurnosti i bezbednosti. Osetljive podatke o ličnosti i druge posebne vrste podataka o ličnosti obrađujemo na osnovu izričitog pristanka pojedinca na koga se odnose podaci o ličnosti ili ako postoji bilo koji drugi razlog iz člana 9. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati i na osnovu vašeg pristanka. U tim slučajevima, podatke obrađujemo u obimu i u svrhu određenu u pristanku, kao i preko dogovorenih kanala obaveštavanja. Društvo Videostroj obrađuje podatke o ličnosti i u svrhu neposrednog marketinga, ako postoji zakonski interes za obradu u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti.

Eventualni prenos podataka o ličnosti koji se obrađuju ili su namenjeni obradi po prenosu u treću državu ili međunarodnu organizaciju, izvršiće se u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Poseta veb-stranice

Pri svakoj poseti naše veb-stranice, na veb-serveru se automatski sačuva dnevnička datoteka veb-servera. Tako prikupljene podatke o ličnosti prikupljamo pomoću kolačića, pri čemu vas pre omogućavanja invazivnijih kolačića molimo za vaš pristanak, a određene druge podatke možemo prikupiti već na osnovu naših legitimnih interesa.

Slanje upita i ostala komunikacija

U slučaju kada preko obrasca za kontakt  ili na druge kontaktne podatke objavljene na našoj veb-stranici, pošaljete upit u pogledu naših usluga, vaše podatke o ličnosti obrađujemo isključivo u cilju pripreme odgovora na vaš upit odnosno eventualna druga pitanja, za eventualnu pripremu i zaključivanje ugovora, kao i za sprovođenje zaključenog ugovora.

U tu svrhu prikupljamo isključivo one vaše podatke o ličnosti koje nam dobrovoljno dostavite. Svi podaci koji su prikupljeni preko naše veb-stranice ili su nam saopšteni na drugi način, prikupljaju se u cilju obezbeđivanja usluga, kao i u svrhu naše interne administracije i vođenja našeg poslovanja.

Dostavljene kontaktne podatke možemo obrađivati na osnovu našega legitimnog interesa i za osnovno prilagođeno komuniciranje sa vama preko elektronske pošte, i možemo pokušati da vam predstavimo adekvatne usluge koje bi vam mogle biti zanimljive na osnovu vaših proteklih interakcija sa nama. Pri tome ne koristimo bilo kakvo (automatsko) profilisanje, već isključivo biramo adekvatan set primalaca za pojedina saopštenja.

Slanje molbi za posao

Ako pošaljete prijavu za objavljeno slobodno radno mesto ili samoinicijativno pošaljete prijavu za posao na kontaktne podatke navedene na veb-stranici, prikupljamo i obrađujemo isključivo one podatke koje nam dostavite (npr. motivaciono pismo i biografiju, dokaze o ispunjavanju uslova).

Obavezujemo se da ćemo vaše podatke o ličnosti obrađivati isključivo u svrhu sprovođenja postupka izbora kandidata za pojedino radno mesto, kontaktiranja neizabranih kandidata, poziva na eventualni razgovor, pripreme nacrta ugovora o radu, kao i za odbranu naših zahteva u slučaju spora zbog sumnje u diskriminaciju pri vođenju izbornog postupka.

Ako ocenimo da je vaša prijava možda interesantna za neko drugo radno mesto, i ako želimo da vašu prijavu za posao čuvamo duže vreme, o tome ćemo vas prethodno obavestiti i zamoliti za pristanak.

Slanje prijava za učestvovanje u emisijama u produkciji Društva

Ako Društvo Videostroj nastupa kao zajednički rukovalac podacima o ličnosti, pored važećeg zakonodavstva obavezano je i poštovanjem odredaba dogovora o zajedničkom upravljanju podacima o ličnosti, sa kojim se upoznaju i pojedinci na koje se odnose podaci o ličnosti.

Ako vi, ili uz vaše znanje treća strana, pošaljete prijavu za učestvovanje u emisiji, prikupljamo i obrađujemo podatke koji se upisuju u bazu podataka (ime i prezime, adresa, poštanski broj, pol, elektronska adresa, telefonski broj, datum rođenja, bračno stanje, da li imate dece, obrazovanje, zanimanje, status u pogledu zaposlenja, profili društvenih mreža, hobiji, sport, visina, težina, podaci o tetovažama i pirsinzima, vaš opis i opis vaše porodice, motiv za prijavu u emisiju, prethodna iskustva (npr. sa radom na farmi), učešće u drugim rijalitijima, fotografija i (ako želite) video predstavljanja).

Društvo Videostroj obrađuje podatke o ličnosti u svrhu snimanja emisije, praćenja prijava lica koja žele da učestvuju u emisiji, kontaktiranja prijavljenih lica u svrhu izbora adekvatnih kandidata za učestvovanje u emisiji, upravljanja bazama prijavljenih lica, obaveštavanja izabranih kandidata o okolnostima koje su važne za učešće u emisiji, izvršenja i pomoći pri ostvarivanju prava pojedinca, kao i potencijalno rešavanje zahteva za naknadu štete.

Obrada podataka o ličnosti po ugovoru

Podacima o ličnosti, pored ovlašćenih zaposlenih u Društvu Videostroj, imaju pristup i obrađuju ih pažljivo izabrani eventualni spoljni pružaoci usluga koji su sa Društvom Videostroj zaključili ugovor o obradi podataka o ličnosti i koji su obavezani na poštovanje važećih zakonskih propisa o obradi podataka o ličnosti i sprovođenje organizacionih, tehničkih i logističko-tehničkih postupaka i mera kojima se štite podaci o ličnosti. Obrađivači po ugovoru mogu obrađivati poverljive podatke isključivo u naše ime i u granicama našeg ovlašćenja, kao i u svrhe određene u ovom obaveštenju. Obrađivači po ugovoru ne čuvaju podatke o ličnosti na zalihama i ne koriste ih u vlastite svrhe.

Pojedine aktivnosti pri obradi podataka o ličnosti u svrhe ispunjavanja ugovornih obaveza, Društvo Videostroj može poveriti i obrađivačima i rukovaocima izvan teritorije EU i Evropskog ekonomskog prostora, pri čemu garantuje da će i u tim slučajevima biti obezbeđen isti nivo zaštite podataka o ličnosti kao da obradu vrši samo Društvo Videostroj, uz poštovanje svih zahteva propisa koji se odnose na prenos podataka o ličnosti u treću državu.

U okviru legitimnih nadležnosti, vaši podaci o ličnosti se mogu otkriti i sledećim korisnicima odnosno trećima stranama:

 • ponuđačima usluga informacionih tehnologija u okviru servisiranja i održavanja programske opreme,
 • administratoru i licu koje se stara o veb-stranici,
 • stručnim savetnicima Društva, i drugim korisnicima u obimu koji je potreban za ispunjavanje svrha za obradu.

Podaci o ličnosti se mogu otkriti i kada je obrada potrebna za ispunjavanje zakonskih obaveza Društva Videostroj u oblasti zaštite potrošača, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, ispunjavanja poreskih obaveza, i slično.

Period čuvanja podataka o ličnosti

Društvo Videostroj se obavezuje da će podatke o ličnosti obrađivati u obimu koji je potreban za ostvarivanje svrhe obrade i dok to bude potrebno za postizanje određenog cilja. Po isteku perioda čuvanja, vaše podatke o ličnosti ćemo trajno izbrisati ili učiniti anonimnim tako da vaša identifikacija više nije moguća.

Podatke o ličnosti čuvamo uzimajući u obzir važeće zakonske propise u pogledu čuvanja podataka i sve dok je moguće ostvarivanje pravnih zahteva po osnovu ugovornog odnosa odnosno do ispunjavanja svrhe zbog koje su prikupljeni i ostvarivanja svih prava i obaveza po osnovu ugovora, i to:

 • pet godina od prestanka važenja ugovora odnosno ispunjavanja svih obaveza, a u svakom slučaju do isteka rokova zastarelosti po osnovu ugovornog odnosa;
 • u slučaju sudskog spora, deset godina po pravosnažnom okončanju sudskog postupka.

Podatke o ličnosti koje obrađujemo na osnovu vašeg pristanka ili legitimnog interesa, čuvamo trajno do opoziva pristanka sa vaše strane odnosno do zahteva za prekidanjem obrade, pri čemu se obavezujemo da ćemo postojanje svrhe obrade podataka o ličnosti proveravati u redovnim vremenskim intervalima. Podatke ćemo pre opoziva izbrisati samo ako je postignuta svrha obrade podataka o ličnosti ili ako je tako određeno zakonom.

Ako za određene podatke postoji drugačiji zakonski rok čuvanja (npr. računovodstveni ili poreski podaci), rok čuvanja iznosi do 10 godina. Za to vreme je obrada podataka ograničena.

Prava pojedinaca

Društvo Videostroj vam dosledno obezbeđuje ostvarivanje svih vaših prava koja vam pripadaju u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti na osnovu važećih pravnih propisa.

Pravo na opoziv pristanka

Ako se obrada vaših podataka o ličnosti zasniva na pristanku, imate pravo da svoj pristanak opozovete u bilo kom trenutku, besplatno, pisanom izjavom koja se dostavlja na elektronsku adresu andrej@videostroj.com. Opoziv pristanka važi isključivo ubuduće i ne utiče na legitimnost obrade podataka koja se vršila do njenog opoziva. Opoziv pristanka za obradu vaših podataka o ličnosti nema nikakvih negativnih posledica ili sankcija.

Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete potvrdu da li se u vezi sa vama obrađuju podaci o ličnosti, a kada je to tako, možete zahtevati pristup podacima o ličnosti i informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti, njihovim primaocima, čuvanju podataka o ličnosti i druge informacije u skladu sa članom 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Društvo Videostroj će vam besplatno obezbediti kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju, a za dodatne kopije ima pravo da naplati razumnu naknadu uz uvažavanje administrativnih troškova. Ako zahtev podnesete elektronskim putem, i ako ne zahtevate drugačije, informacije ćemo vam obezbediti u elektronskom obliku.

Pravo na ispravku

Imate pravo da zahtevate da Društvo Videostroj bez nepotrebnog odlaganja ispravi vaše netačne podatke o ličnosti. Isto tako imate pravo, uz uvažavanje svrhe obrade, na dopunu nepotpunih  podataka o ličnosti. U tu svrhu nam možete dostaviti dopunsku izjavu sa ažuriranim podacima o ličnosti.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Imate pravo da postignete da Društvo Videostroj bez nepotrebnog odlaganja izbriše vaše podatke o ličnosti. Društvo Videostroj ima obavezu da izbriše podatke o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja kada podaci o ličnosti više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili drugačije obrađeni, ako su obrađeni nezakonito i u drugim slučajevima iz člana 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Ljubazno vas upozoravamo da pravo na brisanje nećete moći da ostvarite ako je obrada potrebna za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva i slično.

Ljubazno vas molimo da imate u vidu da se pravo na ispravku i pravo na brisanje međusobno isključuju, kao i da se odnose na pogrešne, nepotpune ili neopravdano obrađene podatke. Ukoliko niste uvereni da su vaši podaci pogrešni, nepotpuni ili neopravdano obrađeni, do konačnog razjašnjenja tog pitanja možete zahtevati ograničavanje njihove obrade.

Pravo na ograničavanje obrade

Od Društva Videostroj imate pravo da zahtevate da ograniči obradu vaših podataka:

 • ako osporavate tačnost obrade podataka, i to za period koji Društvu Videostroj omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti,
 • ako je obrada nezakonita, ali se suprotstavljate brisanju podataka o ličnosti i umesto toga zahtevate ograničavanje njihove upotrebe,
 • ako Društvu Videostroj podaci o ličnosti više nisu potrebni u svrhe obrade, već su im potrebni za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva,
 • ako ste uložili prigovor u vezi sa obradom, dok se ne proveri da li nad vašim zahtevima prevladavaju legitimni razlozi Društva Videostroj.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da vaše podatke o ličnosti, koje ste dostavili Društvu Videostroj, primite u strukturisanom, opšte primenljivom i mašinski čitljivom obliku, i pravo da te podatke dostavite drugom rukovaocu podacima o ličnosti, ako se obrada podataka o ličnosti bazira na pristanku ili ugovoru i vrši se automatizovanim sredstvima.

Pravo na prigovor

Imate pravo da u bilo kom trenutku podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti, uključujući profilisanje i u svrhe neposrednog marketinga. Društvo Videostroj će prestati da obrađuje vaše podatke o ličnosti, osim ako se podnesu neophodni legitimni razlozi za obradu koji prevlađuju nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva. Ako podnosite prigovor na obradu vaših podataka u svrhe neposrednog marketinga, hitno ćemo prestati sa obradom vaših podataka u te svrhe.

Pravo na žalbu

Ako smatrate da se našom obradom vaših podataka o ličnosti krši važeće zakonodavstvo, imate pravo da podnesete žalbu neposredno nacionalnom kontrolnom organu, tj. Povereniku za informacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, elektronska adresa: gp.ip@ip-rs.si, ili kontrolnom organu u EU (Evropski nadzornik za zaštitu podataka). Sa Poverenikom za informacije možete stupiti u kontakt u pogledu svih pitanja povezanih sa obradom podataka o ličnosti i ostvarivanja prava na osnovu propisa kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Opšte

Obezbeđivanje podataka o ličnosti je neophodno za zaključivanje i izvršavanje ugovornih odnosa, rešavanje zahteva, kao i komunikaciju sa vama. Ukoliko ne obezbedite podatke o ličnosti ili ih ne budete obezbedili u potrebnom obimu, uspostavljanje ugovornog odnosa ili rešavanje eventualnih zahteva možda neće biti moguće, što, međutim, ne predstavlja neispunjavanje ugovornih obaveza od strane Društva Videostroj, a isto tako, u tim slučajevima, nećemo moći da vam odgovorimo na vaš upit, da vam omogućimo učestvovanje u nagradnoj igri ili emisiji ili da vas kontaktiramo u svrhe zapošljavanja.

Ljubazno vas molimo da nam eventualne promene vaših ličnih i kontaktnih podataka saopštite na  elektronsku adresu andrej@videostroj.com.

Društvo Videostroj zadržava pravo da u bilo kom trenutku i na bilo koji način izmeni ili dopuni ovo  obaveštenje. Važeća verzija je uvek objavljena na veb-stranici https://videostroj.com/sl/, a Društvo Videostroj će vas i prethodno obavestiti na adekvatan način o eventualnim promenama koje bitno utiču na obradu vaših podataka o ličnosti (npr. obaveštenjem na našoj veb-stranici ili preko elektronske pošte).

Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti stupa na snagu od 26.1.2023. godine nadalje.

A GOOD STORY MAKES EVERYTHING